Mer kött på benen

FULLT HUS NÄR FREDRIK MEJSTER KOM TILL ENKÖPING.

 

Reportage av Fredrik Eriksson
Spännande, underhållande och lärorikt, det vill säga alla ingredienser som behövs för ett lyckat föredrag levererade Fredrik Mejster under tisdagens forskarkväll.

Fredrik Mejster håller föredraget ”Mer kött på benen”. Foto: Göran Källgården.

En betydande andel av föreningens medlemmar fanns på plats för att lyssna på föredraget ”Mer kött på benen”. Utifrån sin egen forskning berättade Fredrik hur han använt sig av olika arkiv för att på så vis få en bättre bild av sina släktingar. Arkiven har även hjälpt honom att inte bara slå hål på gamla släktskrönor utan även gett uppslag för nya.

Föredraget lockade många medlemmar från föreningen. Foto: Göran Källgården

Fredrik Mejster om personakter:

 • Personakter upprättades 1947/1948. På akterna, som fördes av pastorsämbetena, skulle uppgifter som namn, födelsedatum, födelsenummer/personnummer, födelseförsamling skrivas in. Uppgifter om föräldrar fördes in då det gällde minderåriga barn.
 • Personakten följde med personen genom livet och uppgifter om flyttningar, äktenskap m m skrevs in fram till 1991-06-30.
 • När det gäller barn så skulle barn i äktenskapet och barn utom äktenskapet antecknas i moderns personakt. Anteckningen skulle dock endast göras i den mån den kunde ske med ledning av kyrkobokföringsortens församlingsbok. Det innebär att på moderns personakt kan det saknas uppgifter om barn som t ex flyttat hemifrån.
 • I faderns personakt antecknades mellan 1947-1967 endast hans barn utom äktenskapet, som var trolovningsbarn eller arvsrättsförklarade. Däremot antecknades inte hans ”övriga” barn utom äktenskapet och inte heller hans barn i äktenskapet.
 • Det utfärdades 1971-06-30 anvisningar om att faderns personakt retroaktivt skulle kompletteras även med uppgifter om barn i äktenskapet. Kompletteringen skulle ske med ledning av hustruns personakt och/eller kyrkobokföringsortens församlingsbok. Någon efterforskning som t ex genom korrespondens med tidigare kykobokföringsförsamlingar behövde inte ske.
 • Den svenska folkbokföringen överfördes 1991-07-01 från kyrkans pastorsämbeten till skattekontoren. Regeringen hade sedan tidigare fattat beslut om att kyrkans folkbokföringshandlingar skulle mikrofilmas och överföras till landsarkiven för bevarande. I dessa handlingar förs inga folkbokföringsuppgifter efter 1991-06-30 in.

Fredrik Mejster om lite olika svenska arkiv:

 • Fattigvårdens handlingar – finns på kommunarkiven. I äldre tid hanterades sådana frågor i församlingen och då hittar man dem i sockenstämmoprotokollen under bokstaven K i kyrkoarkiven.
 • Polisunderrättelser – dåtidens motsvarighet till vårt belastningsregister. Börjar 1878 och finns att köpa på CD från företaget Old Books Digitally Remastered, www.obdr.se. Här kan man få en ingång till domstolshandlingar, polisförhörsprotokoll m.m. Det mesta finns på landsarkiven.
 • Födelsejournaler – finns i regel på landstingsarkiven, men ibland också på landsarkiven eller kvar på sjukhuset.
 • Sjukjournaler – dito.
 • Handlingar kring missbruksvård, socialtjänst m.m. finns på kommunarkiven.
 • Gamla tidningar – finns på mikrofilm på bl.a. Kungliga biblioteket i Stockholm och Carolina Rediviva i Uppsala.
 • Passansökningar (med bild) finns hos Riksarkivet
 • Skilsmässohandlingar – finns i domstolarnas arkiv på landsarkiven. Nyare domar kan finnas hos domstolen. I äldre tid var det domkapitlen som beslutade om skilsmässor.
 • Barnavårdsnämndens handlingar – finns på kommunarkiven. Det kan t.ex. röra förmyndarskap eller fastställande av faderskap. Här finns också faderskapsutredningarna, s.k. barnavårdsmannaakter.
 • Handlingar kring barnhem, barnsjukhus m.m. finns hos landstingsarkiven och kommunarkiven.
 • Skolbetyg – finns på kommunarkiven.
 • Värnpliktskort (stamkort) – finns på Krigsarkivet i Stockholm
 • Personakter – finns på landsarkiven.
 • Några olika bokserier om hus och gårdar: Gods & Gårdar, Sveriges Bebyggelse, Svensk Hembygd, Svenska Villor m.fl. Flera finns att köpa på CD på www.obdr.se.

Här hittar du Fredriks blogg på rötter.